ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการรวมน้ำใจถวายในหลวงเขาบ่อแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นางถุงเงิน  แสงโพธิ์  
 
ที่อยู่ 1 ม. 11 ต. นิคมเขาบ่อแก้ว อ. พยุหะคีรี จ. นครสวร 60130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากองค์กรได้จัดตั้ง เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากทางกสน. จัดหาบุคคลากรมาให้ความรู้แก่สมาชิก
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันเดือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมทรง  ยอดนิล  
 
ที่อยู่ 187 ม. 5 ต. มหาโพธิ อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวร 60230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้นำชุมชน ทีเป็นอดีตอ.ใหญ่ รร.ชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ ได้นำหลักการ และแนวคิดมาเผยแพร่ ให้กับประชาชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านน้ำหัก
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนาลี  บุตรดี  
 
ที่อยู่ 168 ม. 6 ต. บ้านแดน อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวร 60180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 2536-2548 มีสมาชิกเริ่มแรก 20 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 65 คน มีเงินกู้สามัญ 300,000 กว่าบาท กู้ฉุกเฉิน 6,000 บาท
กู้ธนาคารออมสินรอบแรก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านม่วงน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายศิริ  น้อยธรรมราช  
 
ที่อยู่ 350 ม. 11 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ต้องการให้ชาวบ้านได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อต้องการให้มีเงินออมเกิดขึ้นในชุมชน รวมกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคลองแปด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุชิน  เย็นใจ  
 
ที่อยู่ 5 ม. 4 ต. พรหมนิมิต อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อน 5 คน 1.ประธาน 2.รองประธาน 3.เลขาฯ 4.เหรัญญิก 5.ประชาสัมพันธ์
แล้วระดมหุ้นจากสมาชิกทุกคนๆ ละ 100 บาท แล้วให้สมาชิกส่งสัจจะทุกเดือนๆ ละไม่ตำกว่า 10 บาท ถึง 200 บาทต่อสมาชิก 1 คน จัดเก็บเข้า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สัจจะออมทรัพย์ชุมชนที่ 16
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 3/1 ม. - ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้านไม่ค่อยออมเงิน นางจุรีย์ ยอดโต จึงได้ชักชวนให้ชาวบ้านได้มารวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองลาด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 55/1 ม. 6 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เรื่องนี้ทางประธานกลุ่มได้เคยคิด และพูดมาก่อนแล้ว พอดีได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในที่ประชุมบ่อยครั้ง จึงได้ตกลงจัดตั้งขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แปรรูปอาหารและสมุนไพรไทยภูมิปัญญาชาว บ้านหัวหวาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประเทือง  ภักดีกุล  
 
ที่อยู่ 269 ม. 1 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจากกลุ่มสตรีอาสารวมตัวจัดตั้งกลุ่มมี15 คน ต่อมาปี 2545 ได้ตั้งกลุ่มแปรรูปอาหาร และดอกไม้ประดิษฐ์ ปี2546 ทางกลุ่มได้ตั้งกลุ่มแปรรูป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองนมวัว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 58/2 ม. 3 ต. หนองนมวัว อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์จัดตั้งองค์กรวันที่ 15 ม.ค.2539 มีสมาชิก 53 คน มีเงินออมเดือนละ 2,620 บาท ต่อมาปี 2540 มีสมาชิก 71 คน มีเงินออม
เดือนละ 3,540 บาท ต่อมาปี 2541 มีสมาชิก 83 คน มีเงินออมเดือนละ 4,840 บาท ต่อมาปี 2542 มีสมาชิก 100 คน มีเงินออมเดือนละ 6,540 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอแพรพนา (บ้านพนาสวรรค์)
บุคคลที่ติดต่อ
นางสัมฤทธิ์  สีบุญเรือง  
 
ที่อยู่ 200 ม. 8 ต. แม่เปิน อ. กิ่งอำเภอแม่เปิน จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การรวมตัวของกลุ่มสตรี เพื่อนำภูมิปัญญาจากการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ มาทอและจำหน่าย เป็นสินค้าของท้องถิ่น นำมาเพิ่มรายได้ให้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>