ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านริมบึง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพรรณ  จิตตฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 1 ม. 19 ต. เมืองเตา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ได้ประชาคมหมู่บ้านในเวลา 19.00 น. ราษฏรที่มาประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพร้อมที่จะจัด
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนราษี
บุคคลที่ติดต่อ
นางแสนสุข  ป้อมแผง  
 
ที่อยู่ 55 ม. 1 ต. โนนราษี อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องด้วยราษฎรหรือสมาชิกกลุ่มทอผ้า บ้านโนนราษี มีอาชีพเสริมคือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโพธิ์ชัย
บุคคลที่ติดต่อ
นางอัมพร  ฤทธิ์โพธิ์  
 
ที่อยู่ 42 ม. 4 ต. โพธิ์ชัย อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเพาะเห็ดบก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ด้วยความร่วมมือ และแนวคิดของสมาชิกที่ทำด้วยกัน และในแต่ละวัน
มีการซื้อเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองสิม
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูชิด  แย้มศรี  
 
ที่อยู่ 18 ม. 7 ต. ลานสะแก อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองสิม ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2545 ปีแรกมีสมาชิก 24 คน
ปัจจุบันมีสมาชิก 35 คน ปีแรกสมาชิกลงหุ้นกันคนละ 50 บาท และออมคนละ 20 บาต่อเดือน เงินที่สมาชิกลงหุ้นมาจ่ายให้กับ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแดงโพง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสีดา  จุปะมัดดถา  
 
ที่อยู่ 119 ม. 1 หมู่บ้าน หมู่แดงโพง ต. ดงดวน อ. นาดูน จ. มหาสาร 44180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแดงโพง วันที่ 7 ต.ค. พ.ศ. 2541 เริ่มต้นมีสมาชิกจำนวน 59 คน ปัจจุบัน 94 คน มีคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มจำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านดงเมืองน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายถาวร  คำหล้าแก้ว  
 
ที่อยู่ 54 ม. 1 ต. ดงเมือง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรชุมชนบ้านดงเมืองน้อย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 มีสมาชิกแรกเริ่ม 26 ครัวเรือน มีนายถาวร คำหลักแก้ว
เป็นประธานองค์กรชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดงใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นางจิราวรรณ  พลคง  
 
ที่อยู่ 1 ม. 19 ต. แวงดง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากเดิมบ้านดงใหม่ จะเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านดงแดน คือบ้านดงแดนหมู่ 5 ต.แวงดง ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตขึ้นชื่อ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองกอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางเหงา  โพธิ์แสงดา  
 
ที่อยู่ 15 ม. 3 ต. ยางสีสุราช อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกจากกลุ่มแม่บ้าน ได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อการผลิต เช่นทอผ้าไหม และมีหน่วยงานอบต. ให้การสนับสนุนสมาชิกรวมหุ้นกัน หุ้นละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดงบาก
บุคคลที่ติดต่อ
นายอังคาร  ทับวิเศษ  
 
ที่อยู่ 46 ม. 7 ต. ดงเมือง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยการสนับสนุนจากองค์การแพลนประเทศไทย ในเรื่องของเงินทุน และมีการระดมเงินจากสมาชิกครอบครัวละ 100 บาท มีจำนวน 56 หุ้น ๆ ละ 1 ครอบครัว ซึ่งในการจัดตั้งองค์การแพลนให้การอบรมความรู้ในการบริหารจัดการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านประชาพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางวาสนา  โทแสง  
 
ที่อยู่ 101 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านประชาพัฒนา ต. ประชาพัฒนา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพัฒนา ได้ริเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ตกลงออมทรัพย์รวมกัน และจัดกิจกรรม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>