ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านดงเมืองน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายถาวร  คำหล้าแก้ว  
 
ที่อยู่ 54 ม. 1 ต. ดงเมือง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรชุมชนบ้านดงเมืองน้อย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 มีสมาชิกแรกเริ่ม 26 ครัวเรือน มีนายถาวร คำหลักแก้ว
เป็นประธานองค์กรชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดงใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นางจิราวรรณ  พลคง  
 
ที่อยู่ 1 ม. 19 ต. แวงดง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากเดิมบ้านดงใหม่ จะเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านดงแดน คือบ้านดงแดนหมู่ 5 ต.แวงดง ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตขึ้นชื่อ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองกอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางเหงา  โพธิ์แสงดา  
 
ที่อยู่ 15 ม. 3 ต. ยางสีสุราช อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกจากกลุ่มแม่บ้าน ได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อการผลิต เช่นทอผ้าไหม และมีหน่วยงานอบต. ให้การสนับสนุนสมาชิกรวมหุ้นกัน หุ้นละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดงบาก
บุคคลที่ติดต่อ
นายอังคาร  ทับวิเศษ  
 
ที่อยู่ 46 ม. 7 ต. ดงเมือง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยการสนับสนุนจากองค์การแพลนประเทศไทย ในเรื่องของเงินทุน และมีการระดมเงินจากสมาชิกครอบครัวละ 100 บาท มีจำนวน 56 หุ้น ๆ ละ 1 ครอบครัว ซึ่งในการจัดตั้งองค์การแพลนให้การอบรมความรู้ในการบริหารจัดการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านประชาพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางวาสนา  โทแสง  
 
ที่อยู่ 101 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านประชาพัฒนา ต. ประชาพัฒนา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพัฒนา ได้ริเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ตกลงออมทรัพย์รวมกัน และจัดกิจกรรม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้านบ้านโคกยาว หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  หิรัญวรรณ์  
 
ที่อยู่ 164 ม. 9 ต. ดงดวน อ. นาดูน จ. มหาสาร 44180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ทางสมาชิกหรือกลุ่มได้ประชุมลงความเห็น และได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อที่จะหาแหล่งเงินทุน เพื่อที่จะให้ทางกลุ่มหรือสมาชิกได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมะแซว
บุคคลที่ติดต่อ
นายสลัด  ประโกสันตัง  
 
ที่อยู่ 8 ม. 9 ต. บ้านหวาย อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านมะแซว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยการสนับสนุนจากองค์การนานาชาติแพลนเพื่อร่วมกันพัฒนาสมาชิกเริ่มต้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านหนองน้ำใส
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมร  มาใจแดง  
 
ที่อยู่ 11 ม. 12 ต. กุดรัง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หนองน้ำใสเป็นหมู่บ้านใหม่ ซึ่งแยกออกจากหมู่ที่ 8 เดิมในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นหมู่บ้านยังไม่มีการจัดตั้งมาก่อน ทำให้ประชากร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางนวน  ทอนโพธิ์แก้ว  
 
ที่อยู่ 128 ม. 20 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางกลุ่มได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น โดยมีสมาชิกลงหุ้นกันคนละ 100 บาท ได้จัดตั้งร้านค้าชุมชนขึ้นมาพร้อมกัน กับเงินออมคนละ 20 บาทต่อเดือนต่อหุ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายล้วน  มะโรงมืด  
 
ที่อยู่ 47 ม. 9 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อรองรับเงินทางราชการมาสนับสนุนของกลุ่มออมทรัพย์ และการผลิตในชุมชน จึงได้จัดตั้งองค์กรขึ้นรอรับไว้แต่ไม่มีหน่วยงาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>