ข้อมูลทั้งหมด  74    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายเอียด สมานรัตน์
บุคคลที่ติดต่อ
นายเอียด  สมานรัตน์  
 
ที่อยู่ 140 ม. 12 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

เดิมครอบครัวของนายละเอียด ทำการเกษตรก่อนเข้าโครงการ มีการทำนาแบบปลอดสารพิษ แต่ก็มีการใช้สารเคมี เป็นบางส่วน ส่วนระบบการผลิตเดิมก็ยังมาการใช้สารเคมี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายฉลวย ระบือนาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายฉลวย  ระบือนาม  
 
ที่อยู่ 90 ม. 9 ต. .ทมอ อ. .ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

ครอบครัวนายฉลวยในบริเวณบ้านมีการปลูกไม้ผลบางชนิด ปลูกผักสวนครัว เช่น คะน้า ขิง ข่า ตระไคร้ มะเขือ พริก หอม กระเทียม ไว้กินเอง บริเวณที่ทำนายังไม่มีกิจกรรมใดๆในแปลงนา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายโสภณ สมยา
บุคคลที่ติดต่อ
นายโสภณ  สมยา  
 
ที่อยู่ 114 ม. 10 ต. คอโค อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
แปลงที่ทำเกษตรของครอบครัวนายโสภณ มีการทำนาแบบใช้ปุ๋ยเคมี ที่นาหลังเก็บเกี่ยวไม่มีการทำกิจกรรมใดเลย บริเวณบ้านมีการปลูกผักสวนครัวบางชนิดไว้กินเอง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชอบ สมไทย
บุคคลที่ติดต่อ
นายชอบ  สมไทย  
 
ที่อยู่ 96 ม. 3 ต. ตระแสง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายชอบ มีการทำนาใช้ปุ๋ยเคมี บริเวณบ้านมีการปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด และยังมีพืชผักสมุนไพรในบริเวณบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประทีป ต่อดอก
บุคคลที่ติดต่อ
นายประทีป  ต่อดอก  
 
ที่อยู่ 85 ม. 4 ต. .ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

เดิมครอบครัวนายประทีป มีการปลูกไม้ผลรอบๆบริเวณบ้าน เช่นมะม่วง ฝรั่ง มะขาม ฯลฯ มีโรงเรือนเลี้ยงวัวอยู่ด้านหน้าบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายมิตร บุญทวี
บุคคลที่ติดต่อ
นายมิตร  บุญทวี  
 
ที่อยู่ 32 ม. - ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

ครอบครัวนายมิตร มีการทำเกษตรแบบยั่งยืนมาก่อนแล้ว มีการทำการเกษตรโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมี ทำนาโดยใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายพอน จิมมอญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายพอน  จิมมอญ  
 
ที่อยู่ 35 ม. 3 ต. คอโค อ. .เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
หน้านี้แปลงเกษตรนายมนัส เป็นที่นามีการทำนาใช้ปุ๋ยเคมี ในบริเวณบ้านมีไม้ผลและพืชผักสวนครัว มีการมูลนิธิเกษตรธรรมชาติสุรินทร์เลี้ยง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางตรี การสนธ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางตรี  การสนธ์  
 
ที่อยู่ 129 ม. 8 ต. โคกกลาง กิ่ง อ. พนมดงรัก จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวของนางตรี มีการปลูกไม้ผลรอบๆบริเวณบ้าน เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะขาม ฯลฯ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่และโรงเรือนเลี้ยงวัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชวน แย้มชู
บุคคลที่ติดต่อ
นายชวน  แย้มชู  
 
ที่อยู่ 138 ม. 9 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

เดิมครอบครัวของนายชวน ทำนาและปลูกไม้ผลตามบริเวณของสระ มีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น หอม กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ คะน้า ผักกาด ฯลฯ ส่วนระบบการผลิตเดิม มีการทำหน้าที่ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยน ลดปุ๋ยเคมีลง มีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นกว่าเดิม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายภาคภูมิ อินทร์แป้น
บุคคลที่ติดต่อ
นายภาคภูมิ  อินทร์แป้น  
 
ที่อยู่ 89 ม. 12 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

เดิมครอบครัวของนายภาคภูมิ เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดี่ยว และใช้สารเคมีทางการเกษตรตลอดมา เนื่องจากต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นและมีการปลูกพืชหมุนเวียนบ้างแต่ไม่มากนัก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>