ข้อมูลทั้งหมด  68    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านท่าศาลา หมู่ 7
บุคคลที่ติดต่อ
นายยงยุทธ  วงค์ษา  
 
ที่อยู่ 8 ม. 7 ต. ศรีเมืองชุม อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งในหมู่บ้าน ได้มีเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพในการเกษตร (ทำนา) ทำให้ต้องไปพึ่งเงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ที่สูงมากมาเป็นทุนประกอบอาชีพทางหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสันปูเลย หมู่ 5
บุคคลที่ติดต่อ
นางลัดดา  นันทะลา  
 
ที่อยู่ 48 ม. 5 ต. บ้านด้าย อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งสมาชิกเริ่มแรก 86 คน จำนวนหุ้น 300 หุ้น
เงินออมทรัพย์สัจจะสะสมเฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ได้มีสมาชิกใหม่ได้มาขอเพิ่มเป็นสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สภาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สาย
บุคคลที่ติดต่อ
ร.ต.อ.เฉลิมศักดิ์  ผลศุภรักษ์  
 
ที่อยู่ 37 ม. 5 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมจัดตั้งตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ชื่อชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งงาม โดยมีอนามัย
ต.โป่งงาม เป็นที่ปรึกษามีนายทองคำ บังดมเนตร เป็นประธาน รตอ.เฉลิมศักดิ์ ผงศุภรักษ์เป็นเลขาธิการมีสมาชิกประมาณ 280คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านสันปูเลย
บุคคลที่ติดต่อ
นางวรรณวิไล  อินต๊ะใจ  
 
ที่อยู่ 48 ม. 5 ต. บ้านด้าย อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2525 มีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน โดยมีพ่อหลวงบ้านเป็นประธานคัดเลือกประธาน
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการของกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน โดยมีกฎระเบียบข้อบังคับ และการจัดเก็บรักษาสมบัติของกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านป่าบงงาม หมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
แสงเพชร  สิทธิสุรินทร์  
 
ที่อยู่ 57 ม. 6 ต. บ้านด้าย อ. แม่สาย จ. เชียงร 57220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมทีองค์กรของเรามาจากประชาชนในหมู่บ้านป่าบงงาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านปานกลางมีจำนวนครัวเรือน อยู่ 130 หลังคา มีความเป็นอยู่
ที่พอกินพอใช้ประชากรส่วนมากจะมีอาชีพ ดำนา ทำสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู และทุกครัวเรือน จะมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเสื่อกก บ้านบงงาม หมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
นางปราณี  สุปิณะ  
 
ที่อยู่ 35 ม. 6 ต. บ้านด้าย อ. แม่สาย จ. เชียงร 57220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมในปี 2536 ได้มีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนได้เข้ามาประสานงาน และแนะนำในการจัดตั้งกลุ่มเสือกกขึ้นมา เพราะในหมู่บ้านมีอาชีพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายบุญเป็ง จันต๊ะภา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 45 ม. 11 หมู่บ้าน ห้วยก้างปูล้าน ต. พญาเม็งราย อ. ไม้ยา จ. เชียงร 57290
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นายบุญเป็ง จันต๊ะภา เลขที่ ๔๕ หมู่ ๑๑ บ้านห้วยก้างปูล้าน ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย การศึกษานักธรรมโท
และผ่านการฝึกอบรมช่างซ่อมวิทยุ ไฟฟ้า ฯลฯ มีบุตร ๓ คน รายได้ในแปลงทฤษฎีใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี (ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย) รายจ่ายในแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๗๐,๐๐๐ บาท/ปี เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ในพื้นที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน
๓๕ ตารางวา เหตุผลที่ทำทฤษฎีใหม่ เดิมทำนาอย่างเดียวมีหนี้สิน ยิ่งทำก็ยิ่งจน ยิ่งมีหนี้เพิ่มขึ้น จึงเริ่มทำเกษตรผสมผสาน โดยเลี้ยง
ปลานิล ปลาดุกในนาข้าว เลี้ยงไก่ หมู กระบือ ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล แปลงทฤษฎีใหม่นาข้าว พื้นที่เพาะปลูก ๕ ไร่ ปลูกข้าว
เหนียวปีละ ๑ ครั้ง ได้ผลผลิต ๘๕๐ กก./ไร่ ปลูกข้าวสลับกับข้าวโพด แตงโม และแตงไทย โดยปลูกกล้วยและลำไยติดแปลงนา แหล่ง
น้ำ ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน มีระบบส่งน้ำผ่านพื้นที่ทำกินสระน้ำขนาด ๒๐x๒๐x๔ เมตร จำนวน ๒ บ่อ มีบ่อน้ำขนาดเล็กอีก
จำนวน ๒๐ บ่อ ไม้ผล พืชผัก พืชสมุนไพรปลูกในพื้นที่ ๕ ไร่ ได้แก่ ลำไย มะม่วง และกล้วย และได้เพาะปลูกพืชไร่ คือแก้วมังกรเสริม
บ้านพักอาศัยโรงเรือน พอเหมาะกับการพักอาศัย และมีสถานที่ฝึกอบรมเกษตรเป็นสัดเป็นส่วน โรงเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง และจิ้งหรีด
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 119 ม. 9 หมู่บ้าน สันทราย ต. เถิง อ. เชียงเคี่ยน จ. เชียงร 57230
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง อายุ 43 ปี สมาชิกในครอบครัวมี 5 คน สมรสกับนายกุศล ต๊ะต้นยางอายุ 57 ปี ข้าราชการบำนาญ (ครู) ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช ด้านส่งเสริมการเกษตร นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เริ่มทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี 2552 ด้วยแรงงานของคนในครอบครัว 5 คน และจ้างคนงานอีก 5 คน บนพื้นที่ 23 ไร่ แบ่งเป็นที่พักอาศัยและโรงเรือน 3 ไร่ นาข้าว 1 ไร่ สระน้ำ 3 ไร่ ปลูกไม้ผล 6 ไร่ ปลูกพืชผัก 7 ไร่ และป่าไม้ใช้สอย 3 ไร่ เนื่องจากเคยทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาแล้วหลายอย่างแต่ไม่ประสบผลสำเร็จซื้อทั้งเมล็ดพันธุ์ สารเคมี และสุขภาพแย่ลง เนื่องจากใช้สารเคมีจำนวนมากจึงเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน เลิกใช้สารเคมี ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการทำงานใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคนิคทางการเกษตรในแบบต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างลงตัว
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>