ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางเจริญศรี คำประเสริฐ(เพาะเห็ด)
บุคคลที่ติดต่อ
นางเจริญศรี  คำประเสริฐ  
 
ที่อยู่ 44 ม. 7 ต. เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางเจริญศรี คำประเสริฐ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คู่สมรสนายจรัญ คำประเสริฐ
ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน ลูกชาย 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายทองอินทร์ ทองคำสม(เพาะเลี้ยงกบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองอินทร์  ทองคำสม  
 
ที่อยู่ 140 ม. 4 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายทองอินทร์ ทองคำสม บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คู่สมรส นางฟองคำ ทองคำสม ระดับการศึกษา
สูงสุดที่ได้รับ ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน มีที่ดินเป็นของตนเอง จำนวน 2 งาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายนิคม ชัยเลิศ(เพาะเลี้ยงกบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นายนิคม  ชัยเลิศ  
 
ที่อยู่ 4/1 ม. 9 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายนิคม ชัยเลิศ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน มีพื้นที่เป็นของตนเอง 3 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 1 งาน พื้นที่การ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางฟองคำ โพกสะท้าน(เพาะเลี้ยงกบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นางฟองคำ  โพกสะท้าน  
 
ที่อยู่ 136 ม. 6 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางฟองคำ โพกสะท้าน อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 136 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คู่สมรสนายจรัส โพกสะท้าน
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับป.4 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกชาย 2 คน มีที่ดินเป็นของตนเองจำนวน 4 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายวันชัย ศรีวิลัย(เพาะเลี้ยงกบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นายวันชัย  ศรีวิลัย  
 
ที่อยู่ 110 ม. 8 ต. เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายวันชัย ศรีวิลัย อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูก 1 คน มีพื้นที่เป็นของตนเอง 1 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 0.75 ตรว. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางวันเพ็ญ เชาว์เสรี(เลี้ยงปลาดุก)
บุคคลที่ติดต่อ
นางวันเพ็ญ  เชาว์เสรี  
 
ที่อยู่ 173 ม. 4 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางวันเพ็ญ เชาว์เสรี บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คู่สมรส นายธันวา เชาว์เสรี ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ได้รับ ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน ลูกชาย 1 คน หลานชาย 1 คนมีที่ดินเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายบุญเย็น สิทธิยากร(เลี้ยงโค)
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเย็น  สิทธิยากร  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายบุญเย็น สิทธิยากร อายุ 59 ปี หมู่ที่ 1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานะภาพในการสมรสแล้ว ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน การถือครองที่ดินจำนวน 8 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายจรูญ สุนันทศิลป์(เลี้ยงโค)
บุคคลที่ติดต่อ
นายจรูญ  สุนันทศิลป์  
 
ที่อยู่ 12 ม. 1 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายจรูญ สุนันทศิลป์ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานะภาพในการสมรสแล้ว
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ชาย 2 คน หญิง 3 คน การถือครองที่ดินจำนวน 15 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางฟอง อินต๊ะวงค์(เลี้ยงกบ และสุกร)
บุคคลที่ติดต่อ
นางฟอง  อินต๊ะวงค์  
 
ที่อยู่ 32/1 ม. 6 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางฟอง อินต๊ะวงค์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระดับการศึกษาสูงสุดป.4 จำนวนสมาชิก
ในครัวเรือน 5 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน บุตรชาย 1 คน สะใภ้ 1 คน หลาน 1 คน มีพื้นที่เป็นของตนเอง 2 งาน แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย1 งาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. อมก๋อย อ. อมก๋อย จ. เชียงใ 50310
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กองทัพภาคที่ 3 และอำเภออมก๋อย ร่วมกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>