ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 201 ม. - หมู่บ้าน - ถ. วิภาวดีรังสิต ซ. - ต. จตุจักร อ. จตุจักร จ. กรุงเท 10900
เครือข่าย :  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสา     แหล่งที่มา :  การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือไทยโตชิบา กรุ๊ปจำกัด ดำเนินการ ผลิตและขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น พัดลม ตู้เย็น มอเตอร์ปั๊มน้ำ ไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ พลาสม่าและแอลซีดี ทีวี และเครื่องล้างจาน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอรุณ วรชุน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 73/1 ถ. ลำพู ต. พระนคร อ. วัดสามพระยา จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอรุณ วรชุน อายุ ๗๘ ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ บ้านเลขที่ ๗๓/๑ ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
การศึกษาระดับบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยการศึกษาบางแสน การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการรู้จักกิน รู้จักใช้ และการเหลือเก็บเพื่อไม่ให้ตนเอง และครอบครัวเดือดร้อน ไม่ก่อหนี้สินด้วยการซื้อของผ่อน ไม่กระทำตนให้อดอยากปากแห้ง ไม่ตัดสังคม
แต่รู้จักเลือกเข้าสังคม การหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยยึดหลักการดำรงชีวิตด้วยความมีเหตุผล รู้จักการให้แก่ผู้เดือดร้อนมีการ
บริจาค ทำบุญอย่างมีความคิดนายอรุณ วรชุน เป็นบุคคลหนึ่งที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยไม่ได้
ประสบภาวะวิกฤติใดๆ เนื่องจากมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและครอบครัว มาตั้งแต่ปี ๒๔๙๐ เมื่อครั้งที่รับราชการครู โดยมีการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายตามซองต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ค่าพาหนะ ฯลฯ เนื่องจากในขณะนั้นมีเงินเดือนน้อย จึงได้ทำสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย โดยยึดหลักคือความซื่อสัตย์ต่อการใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้มีเงินเดือนใช้จ่ายเพียงพอ
ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่ผ่านมานั้น ไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังมีเงินเหลือเก็บ ทั้งในรูปของสมุดบัญชีเงินฝาก
และหุ้นกู้ของสหกรณ์ครู แม้เมื่อมาอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ มีพื้นที่จำกัด ก็ได้ปลูกผักและต้นไม้เต็มพื้นที่ สร้างความร่มรื่นให้กับบ้าน
ใจกลางเมืองได้เป็นอย่างดี
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายณรงค์ บัวสี
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 8 ม. 14 ต. สะพานสูง อ. สะพานสูง จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายณรงค์ บัวสี บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๑๔ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๔ ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย มีบุตร ๓ คน รายได้ในแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๔๕๐,๐๐๐ บาท/ปี (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) รายจ่ายในแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในพื้นที่ ๒๗ ไร่ เหตุผลที่ทำทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรอย่างเดียวทำให้ตนเองและครอบครัวประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากบางปีผลผลิตออกมาก ทำให้ราคาตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้
ปรับปรุงพื้นที่ในแปลงเกษตรของตนเองให้มีการทำการเกษตรหลากหลาย
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 469 ถ. นครสวรรค์ ต. ดุสิต อ. สวนจิตรลดา จ. กรุงเท 10300
เครือข่าย :  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเก     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การพึ่งพาตนเอง ธ.ก.ส. ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และมีแนวคิดการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ตั้งแต่ ปี 2530 ด้วยการระดมเงินฝากจากลูกค้า (เกษตรกรและประชาชนทั่วไป) เพื่อลดภาระเงินงบประมาณแผ่นดินและการใช้เงินกู้จากต่างประเทศ จนกระทั้งในปี 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธ.ก.ส. สามารถมีเงินทุนในการบริการสินเชื่ออย่างเพียงพอโดยไม่ได้มุ่งผลกำไรสูงสุด การดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการบริหารและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีหลัก 9 ประการ ประกอบด้วย
การสร้างสรรค์คุณภาพ ประหยัดคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมคิดร่วมทำเปิดเผยโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคเป็นธรรม สำนึกรับผิดชอบ และสนับสนุนการเรียนรู้ มีการกำหนดจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติในทุกระดับของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธนาคารกับผลประโยชน์ส่วนตนอีกด้วย โดยการเผยแพร่เป็นเอกสารได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติข้อห้ามตั้งแต่ปี 2512 เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผู้จัดการคนแรกของธ.ก.ส.อีกด้วย
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 210 ถ. สุขุมวิท 64 ต. พระโขนง อ. บางจาก จ. กรุงเท 10260
เครือข่าย :  ธุรกิจขนาดใหญ่     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี 2528 ดำเนินธุรกิจในภาคการผลิตและบริการปัจจุบันประกอบธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบ ผลิต และจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปให้ผู้บริโภคผ่านตัวแทนจำหน่าย เครือข่ายสถานีบริการมาตรฐาน 515 แห่ง และสถานีบริการชุมชน 550 แห่ง และจำหน่ายให้ผู้ใช้โดยตรง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 729/150-152 ถ. รัชดาภิเษก ต. ยานนาวา อ. บางโพงพาง จ. กรุงเท 10120
เครือข่าย :  ธุรกิจขนาดกลาง     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 3538 เป็นบริษัทขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจโดยเริ่มต้นจากการนำเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย ต่อมาปี 2540 เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย บริษัทฯ ประสบปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงกำลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจการของตนเอง จึงทำให้บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด สามารถผ่านวิกฤตการณ์มาได้และประสบความสำเร็จในปัจจุบัน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>