ข้อมูลทั้งหมด  66    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านมิตรภาพ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 100/10 ม. 1 ต. หนองบอน อ. ประเวศ จ. กรุงเท 10250
เครือข่าย :  เพื่อน เสี่ยว เกลอ     แหล่งที่มา :  เพื่อน เสี่ยว เกลอ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2539 กลุ่มแม่บ้านมิตรภาพพัฒนาก่อตั้งขึ้น มีคณะกรรมการ 11 คน มีสมาชิกจำนวน 36 คน ผู้ก่อตั้งกลุ่ม คือ นางสมบูรณ์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท ชื่อไทย.คอม จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณพิพัฒน์  ยอดพฤติการ  02-9305227
 
ที่อยู่ 333/9 หมู่บ้าน อาคารรัชอาภาทาวเ ถ. รัชดาภิเษก 32 ซ. สันนิบาตเทศบาล ต. จตุจักร อ. จันทรเกษม จ. กรุงเท 10900
เครือข่าย :  บ.ชื่อไทย.คอม     แหล่งที่มา :  วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จากธุรกิจสู่ดอทคอม - ปี พ.ศ.๒๕๔๒ - คณะนักประดิษฐ์ไทยกลุ่มหนึ่ง ได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่มีชื่อว่า เทคโนโลยีโดเมนภาษาไทย ( Thaiurl ) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเรียกดูเว็บไซต์ ผ่านทางชื่อโดเมนภาษาไทยเต็มรูปแบบ ( ทั้งชื่อและสกุลโดเมนภาษาไทย ) ได้สำเร็จเป็นรายแรกในวงการอินเทอร์เน็ตสากล
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 210 ม. 64 หมู่บ้าน - ถ. สุขุมวิท ซ. - ต. พระโขนง อ. บางจาก จ. กรุงเท 10260
เครือข่าย :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน     แหล่งที่มา :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 210 สุขุมวิท 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ เป็นบริษัทไทยดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจรตั้งแต่ การจัดหา การกลั่นน้ำมัน และการตลาด โดยมีโรงกลั่นน้ำมันเป็นของตัวเอง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอรุณ วรชุน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 73/1 ถ. ลำพู ต. พระนคร อ. วัดสามพระยา จ. กรุงเท 10200
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอรุณ วรชุน อายุ ๗๘ ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ บ้านเลขที่ ๗๓/๑ ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
การศึกษาระดับบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยการศึกษาบางแสน การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการรู้จักกิน รู้จักใช้ และการเหลือเก็บเพื่อไม่ให้ตนเอง และครอบครัวเดือดร้อน ไม่ก่อหนี้สินด้วยการซื้อของผ่อน ไม่กระทำตนให้อดอยากปากแห้ง ไม่ตัดสังคม
แต่รู้จักเลือกเข้าสังคม การหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยยึดหลักการดำรงชีวิตด้วยความมีเหตุผล รู้จักการให้แก่ผู้เดือดร้อนมีการ
บริจาค ทำบุญอย่างมีความคิดนายอรุณ วรชุน เป็นบุคคลหนึ่งที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยไม่ได้
ประสบภาวะวิกฤติใดๆ เนื่องจากมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและครอบครัว มาตั้งแต่ปี ๒๔๙๐ เมื่อครั้งที่รับราชการครู โดยมีการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายตามซองต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ค่าพาหนะ ฯลฯ เนื่องจากในขณะนั้นมีเงินเดือนน้อย จึงได้ทำสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย โดยยึดหลักคือความซื่อสัตย์ต่อการใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้มีเงินเดือนใช้จ่ายเพียงพอ
ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่ผ่านมานั้น ไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังมีเงินเหลือเก็บ ทั้งในรูปของสมุดบัญชีเงินฝาก
และหุ้นกู้ของสหกรณ์ครู แม้เมื่อมาอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ มีพื้นที่จำกัด ก็ได้ปลูกผักและต้นไม้เต็มพื้นที่ สร้างความร่มรื่นให้กับบ้าน
ใจกลางเมืองได้เป็นอย่างดี
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายณรงค์ บัวสี
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 8 ม. 14 ต. สะพานสูง อ. สะพานสูง จ. กรุงเท 10240
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายณรงค์ บัวสี บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๑๔ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๔ ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย มีบุตร ๓ คน รายได้ในแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๔๕๐,๐๐๐ บาท/ปี (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) รายจ่ายในแปลงทฤษฎีใหม่ ในรอบปีที่ผ่านมา ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในพื้นที่ ๒๗ ไร่ เหตุผลที่ทำทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรอย่างเดียวทำให้ตนเองและครอบครัวประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากบางปีผลผลิตออกมาก ทำให้ราคาตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้
ปรับปรุงพื้นที่ในแปลงเกษตรของตนเองให้มีการทำการเกษตรหลากหลาย
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนก้าวหน้า
บุคคลที่ติดต่อ
ชุมชนก้าวหน้า    
 
ที่อยู่ ซ.แจ้งวัฒนะ 6 ม. 4 ต. ตลาดบางเขน อ. หลักสี่ จ. กรุงเท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  โครงการศึกษาศก.นอกภาคทางการในเขตเม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชนก้าวหน้าตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ 6 หมู่ที่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่ ที่ดินของชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดินของราชพัสดุ และบางส่วนเป็นที่ตั้งเดิมของคนในชุมชน บ้านเรือนตั้งตามแนวคลอง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>