ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์นาเงาะ
บุคคลที่ติดต่อ
วิจารย์  จิตวิสุทธิ์  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. นาเหรง อ. นบพิตำ จ. นครศรี 80160
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) ::
- ประชาช...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
เรียง  ซิวเซ่ง  
 
ที่อยู่ 135 ม. 3 ต. บางพระ อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
จัดตั้งโดยสมาชิกรวมตัวกันในชุมชน รู้จักประหยัด ช่วยเหลือตนเอง เกิ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะพานราง
บุคคลที่ติดต่อ
สุพร  หยูทองคำ  
 
ที่อยู่ 19 ม. 4 ต. กระหรอ อ. นบพิตำ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เนื่องจากยังไม่มีกลุ่มใดมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในหมู่บ้าน จึงริเริ่ม จัดตั้งกลุ่มออมเพื่อช่วยเหลือ เพื่อนให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านโมคลาน
บุคคลที่ติดต่อ
รัชนีย์  ไชยสิทธ์  
 
ที่อยู่ 62/3 ม. 11 ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา จ. นครศรี 80160
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำชาวบ้านในชุมชนต้องการที่จะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อออมเงินเพียงเดือนละนิดหน่อย เม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  น้ำดื่มบ้านหนองจิก
บุคคลที่ติดต่อ
อรุณ  ชุมเกตุ  
 
ที่อยู่ 64/3 ม. 2 ต. นางหลง อ. ชะอวด จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
มีการระดมทุนกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน มีสมาชิกถือหุ้น กลุ่มออมทรัพย์คือหุ้นใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคมหมู่บ้านวิเคราะห์ความเป็นไปได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะขอบ
บุคคลที่ติดต่อ
ถาวร  นาคง  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. เขาพระบาท อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
การระดมหุ้นจาก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะบน
บุคคลที่ติดต่อ
ธรรมชาติ  บุญจันทร์แก้ว  
 
ที่อยู่ 9 ม. 6 ต. นาเรียง อ. .พรหมคีรี จ. นครศรี 80230
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกได้มองเห็นความสำคัญของการสะสมออ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเขาคา
บุคคลที่ติดต่อ
มนตรี  ศรีใหม่  
 
ที่อยู่ - ม. 11 ต. เสาเภา อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
ทางอำเภอหรือพัฒนากรประกาศหมู่บ้านใดมีความพร้อมให้จัดกลุ่มออมทรัพย์ไปจดทะเบียนที่อำเภอ เลยหาสมาชิกได้ 29 คน นี้เป็นสาเหตุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ประปาหมู่บ้าน บ้านทาบทอง ม.2
บุคคลที่ติดต่อ
จรูญ  ทนุรัตน์  
 
ที่อยู่ ม. 2 หมู่บ้าน สอ.บ้านทาบทอง ต. ไสหมาก อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มสาธารณประโยชน์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เกิดความเดือดร้อนของชาวบ้านในเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จึงได้ดำเนินเขียนโครงการของบประมาณจากสำนักงานโยธาธิการและได้รับงบสนับสนุนก่อสร้างประปรหมู่บ้านในปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านย่านยาว
บุคคลที่ติดต่อ
อุทัย  สินภิบาล  
 
ที่อยู่ 120 ม. 3 ต. กำโลน อ. ลานสกา จ. นครศรี 80230
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>