ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านน้ำใส
บุคคลที่ติดต่อ
ประสาน  รัตนะ  
 
ที่อยู่ 123 ม. 7 ต. อินคีรี อ. พรหมคีรี จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพและราคาพืชผลในการเกษตรตกต่ำ เช่น การทำนา และเลี้ยงสัตว์ จะต้องใช้ทุนในการประกอบอาชีพจึงได้ระดมทุนโดยการจัดตั้งกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหลวงครุ
บุคคลที่ติดต่อ
สุเทพ  อมรกิจ  
 
ที่อยู่ 10 ม. 7 ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เพื่อให้มีการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้าน และ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการยังชีพ
บุคคลที่ติดต่อ
กาญจนา  พุทธศุกร์  
 
ที่อยู่ 150 ม. 9 ต. ไสหมาก อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
-สมาชิกให้ความร่วมมือ
-เนื่องจากเงินกู้นอกระบบอัตราดอกเบี้ยสูง
-ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
-เพื่อความสามัคคีภายในกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์สายใยใจสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
ผดุงศักดิ์  ใจสว่าง  
 
ที่อยู่ 29/1 ม. 13 ต. เสาเภา อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
1. เพื่อจัดหาเงินทุนใช้ในงานสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าอาหารและของขวัญผู้สูงอายุ
2. เพื่อสร้างเงินหมุนเวียนให้กับสมาฃิกของกลุ่ม
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารชุมชนลุ่มน้ำบ้านกลาง
บุคคลที่ติดต่อ
สุรพล  คลิ้งคล้าย  
 
ที่อยู่ 39 ม. 6 ต. ท่าขนาน อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรบ้านดอนช้างตาน 10 คน อยากจะทำอาชีพไร่นา เพื่อเสริมการทำนา จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มไร่นาสวนผสมขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์นาเงาะ
บุคคลที่ติดต่อ
วิจารย์  จิตวิสุทธิ์  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. นาเหรง อ. นบพิตำ จ. นครศรี 80160
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) ::
- ประชาช...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
เรียง  ซิวเซ่ง  
 
ที่อยู่ 135 ม. 3 ต. บางพระ อ. ปากพนัง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
จัดตั้งโดยสมาชิกรวมตัวกันในชุมชน รู้จักประหยัด ช่วยเหลือตนเอง เกิ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะพานราง
บุคคลที่ติดต่อ
สุพร  หยูทองคำ  
 
ที่อยู่ 19 ม. 4 ต. กระหรอ อ. นบพิตำ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เนื่องจากยังไม่มีกลุ่มใดมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในหมู่บ้าน จึงริเริ่ม จัดตั้งกลุ่มออมเพื่อช่วยเหลือ เพื่อนให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านโมคลาน
บุคคลที่ติดต่อ
รัชนีย์  ไชยสิทธ์  
 
ที่อยู่ 62/3 ม. 11 ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา จ. นครศรี 80160
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำชาวบ้านในชุมชนต้องการที่จะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อออมเงินเพียงเดือนละนิดหน่อย เม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  น้ำดื่มบ้านหนองจิก
บุคคลที่ติดต่อ
อรุณ  ชุมเกตุ  
 
ที่อยู่ 64/3 ม. 2 ต. นางหลง อ. ชะอวด จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
มีการระดมทุนกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน มีสมาชิกถือหุ้น กลุ่มออมทรัพย์คือหุ้นใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมประชาคมหมู่บ้านวิเคราะห์ความเป็นไปได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>