ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 9/1 ม. 11 ต. ตะเคียนเลื่อน อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเมื่อปี 2534 ชื่อว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง34 มีการสะสมหุ้นละ 10 บาท เมื่อแรกตั้งมีหุ้นประมาณ 1,600 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านบ้านมะเกลือ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 12/3 ม. 4 ต. บ้านมะเกลือ อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยมีจำนวนสมาชิกเริ่มต้นที่ 14 ราย จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 212 ราย โดยมีการฝากเงินออมทรัพย์ทุกเดือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านห้วยบง
บุคคลที่ติดต่อ
นางขวัญเมือง  จันทร์ลอย  
 
ที่อยู่ 103/1 ม. 1 ต. เขากะลา อ. พยุหะคีรี จ. นครสวร 60130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมหมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านได้พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี มาจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้าน และจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะก็ได้พัฒนา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการรวมน้ำใจถวายในหลวงเขาบ่อแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นางถุงเงิน  แสงโพธิ์  
 
ที่อยู่ 1 ม. 11 ต. นิคมเขาบ่อแก้ว อ. พยุหะคีรี จ. นครสวร 60130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากองค์กรได้จัดตั้ง เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากทางกสน. จัดหาบุคคลากรมาให้ความรู้แก่สมาชิก
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันเดือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมทรง  ยอดนิล  
 
ที่อยู่ 187 ม. 5 ต. มหาโพธิ อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวร 60230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้นำชุมชน ทีเป็นอดีตอ.ใหญ่ รร.ชุมชนวัดมหาโพธิ์เหนือ ได้นำหลักการ และแนวคิดมาเผยแพร่ ให้กับประชาชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านน้ำหัก
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนาลี  บุตรดี  
 
ที่อยู่ 168 ม. 6 ต. บ้านแดน อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวร 60180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 2536-2548 มีสมาชิกเริ่มแรก 20 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 65 คน มีเงินกู้สามัญ 300,000 กว่าบาท กู้ฉุกเฉิน 6,000 บาท
กู้ธนาคารออมสินรอบแรก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านม่วงน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายศิริ  น้อยธรรมราช  
 
ที่อยู่ 350 ม. 11 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ต้องการให้ชาวบ้านได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อต้องการให้มีเงินออมเกิดขึ้นในชุมชน รวมกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคลองแปด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุชิน  เย็นใจ  
 
ที่อยู่ 5 ม. 4 ต. พรหมนิมิต อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อน 5 คน 1.ประธาน 2.รองประธาน 3.เลขาฯ 4.เหรัญญิก 5.ประชาสัมพันธ์
แล้วระดมหุ้นจากสมาชิกทุกคนๆ ละ 100 บาท แล้วให้สมาชิกส่งสัจจะทุกเดือนๆ ละไม่ตำกว่า 10 บาท ถึง 200 บาทต่อสมาชิก 1 คน จัดเก็บเข้า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สัจจะออมทรัพย์ชุมชนที่ 16
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 3/1 ม. - ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้านไม่ค่อยออมเงิน นางจุรีย์ ยอดโต จึงได้ชักชวนให้ชาวบ้านได้มารวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองลาด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 55/1 ม. 6 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เรื่องนี้ทางประธานกลุ่มได้เคยคิด และพูดมาก่อนแล้ว พอดีได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในที่ประชุมบ่อยครั้ง จึงได้ตกลงจัดตั้งขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>