ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้านบ้านโคกยาว หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  หิรัญวรรณ์  
 
ที่อยู่ 164 ม. 9 ต. ดงดวน อ. นาดูน จ. มหาสาร 44180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ทางสมาชิกหรือกลุ่มได้ประชุมลงความเห็น และได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อที่จะหาแหล่งเงินทุน เพื่อที่จะให้ทางกลุ่มหรือสมาชิกได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมะแซว
บุคคลที่ติดต่อ
นายสลัด  ประโกสันตัง  
 
ที่อยู่ 8 ม. 9 ต. บ้านหวาย อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านมะแซว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยการสนับสนุนจากองค์การนานาชาติแพลนเพื่อร่วมกันพัฒนาสมาชิกเริ่มต้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านหนองน้ำใส
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมร  มาใจแดง  
 
ที่อยู่ 11 ม. 12 ต. กุดรัง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หนองน้ำใสเป็นหมู่บ้านใหม่ ซึ่งแยกออกจากหมู่ที่ 8 เดิมในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นหมู่บ้านยังไม่มีการจัดตั้งมาก่อน ทำให้ประชากร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางนวน  ทอนโพธิ์แก้ว  
 
ที่อยู่ 128 ม. 20 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางกลุ่มได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น โดยมีสมาชิกลงหุ้นกันคนละ 100 บาท ได้จัดตั้งร้านค้าชุมชนขึ้นมาพร้อมกัน กับเงินออมคนละ 20 บาทต่อเดือนต่อหุ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายล้วน  มะโรงมืด  
 
ที่อยู่ 47 ม. 9 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อรองรับเงินทางราชการมาสนับสนุนของกลุ่มออมทรัพย์ และการผลิตในชุมชน จึงได้จัดตั้งองค์กรขึ้นรอรับไว้แต่ไม่มีหน่วยงาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนเหลียน
บุคคลที่ติดต่อ
นายแสน  ทับผา  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. สำโรง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปี พ.ศ. 2542 ได้รับเงินทุนส่งเสริมอาชีพโครงการ กขคจ. 280,000 บาท ให้ครัวเรือนยากจน เป้าหมายกู้ยืมเป็นทุนส่งเสริม อาชีพโดยไม่มีเบี้ย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสนั่น  ปะโมทะโถ  
 
ที่อยู่ 43 ม. 5 ต. หนองกุง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการที่กรมพัฒนาชุมชน อ. นาเชือก ในอนุมัติเป็นเงิน กขคจ. ให้กับบ้านป่าแดง เมื่อปี พ.ศ. 2544 จำนวนเงิน 28,000 บาท เพื่อให้ครัวเรือนบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิรัน  ปะวะทัง  
 
ที่อยู่ ม. 14 หมู่บ้าน บ้านเหล่าเหนือ ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ.2537 ได้จัดแต่งร้านค้าชุมชนขึ้น เพื่อให้ทุกคนรู้จักการรวมกลุ่ม รู้จักกฏระเบียบ รู้จักพึ่งพาซึ่งกันและกัน เห็นสมาชิกกู้เงินนายทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสินธพ  บุบผามาลัย  
 
ที่อยู่ 11 ม. 4 ต. สันป่าตอง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเหนือ-หนองปอ-นากลาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำฤทธิ์  สุปัด  
 
ที่อยู่ 56 ม. 11 หมู่บ้าน บ้านนาเหนือ ต. หนองเรือ อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกพัฒนาชุมชนได้มาประชุมราษฎรในบ้านแฝด 3 หมู่บ้านคือบ้านหนองปอ หมู่ 2 นาเหนือ ม.11 และนากลาง ม.12 ให้ตั้งกลุ่มละเดือน
ต่อมาเมื่อมีเงินมากขึ้นกลุ่มมากขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>