ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนเหลียน
บุคคลที่ติดต่อ
นายแสน  ทับผา  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. สำโรง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปี พ.ศ. 2542 ได้รับเงินทุนส่งเสริมอาชีพโครงการ กขคจ. 280,000 บาท ให้ครัวเรือนยากจน เป้าหมายกู้ยืมเป็นทุนส่งเสริม อาชีพโดยไม่มีเบี้ย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสนั่น  ปะโมทะโถ  
 
ที่อยู่ 43 ม. 5 ต. หนองกุง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการที่กรมพัฒนาชุมชน อ. นาเชือก ในอนุมัติเป็นเงิน กขคจ. ให้กับบ้านป่าแดง เมื่อปี พ.ศ. 2544 จำนวนเงิน 28,000 บาท เพื่อให้ครัวเรือนบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิรัน  ปะวะทัง  
 
ที่อยู่ ม. 14 หมู่บ้าน บ้านเหล่าเหนือ ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ.2537 ได้จัดแต่งร้านค้าชุมชนขึ้น เพื่อให้ทุกคนรู้จักการรวมกลุ่ม รู้จักกฏระเบียบ รู้จักพึ่งพาซึ่งกันและกัน เห็นสมาชิกกู้เงินนายทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสินธพ  บุบผามาลัย  
 
ที่อยู่ 11 ม. 4 ต. สันป่าตอง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเหนือ-หนองปอ-นากลาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำฤทธิ์  สุปัด  
 
ที่อยู่ 56 ม. 11 หมู่บ้าน บ้านนาเหนือ ต. หนองเรือ อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกพัฒนาชุมชนได้มาประชุมราษฎรในบ้านแฝด 3 หมู่บ้านคือบ้านหนองปอ หมู่ 2 นาเหนือ ม.11 และนากลาง ม.12 ให้ตั้งกลุ่มละเดือน
ต่อมาเมื่อมีเงินมากขึ้นกลุ่มมากขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุทัย  ทวยจันทร์  
 
ที่อยู่ ม. 4 หมู่บ้าน บ้านหัวดง ต. สำโรง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อต้นปี 2544 คณะกรรมการ และชาวบ้านได้ประชุมปรึกษาหารือกัน เรื่องการระดมหุ้นเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเรียกชื่อว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านค้าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศรี  โพธิ์รินทร์  
 
ที่อยู่ 24 ม. 11 ต. สำโรง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านขี้เหล็ก หมู่ 11 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม จำนวนประชากร 520 คน 100 หลังคาเรือน ได้ก่อตั้งรวมกลุ่มออกหุ้น จัดตั้งร้านค้าชุมชนขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังปทุม
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองคูณ  ประกำแพง  
 
ที่อยู่ 140 ม. 18 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ความเป็นมาของกลุ่มออมทรัพย์บ้านวังปทุมหมู่ที่ 18 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ. มหาสารคาม ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำเนียง  จุลศรี  
 
ที่อยู่ 40 ม. 2 ต. โพธิ์ชัย อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านได้ร่วมกันออกทุนครั้งแรกเป็นเงินครัวเรือนละ 10 บาท เพื่อช่วยเหลือกับครอบครัวที่เสียชีวิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการจัดงานตอนนี้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหอกลอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศักดิ์  เมืองแสน  
 
ที่อยู่ 23 ม. 8 ต. หนองสิม อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อก่อนในหมู่บ้านไม่มีการจัดตั้งกลุ่มใดเลย เมื่อได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้ามาให้คำแนะนำการจัดตั้งกลุ่มเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>