ข้อมูลทั้งหมด  74    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายดัน เปริ่ยบยิ่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายดัน  เปริ่ยบยิ่ง  
 
ที่อยู่ 42 ม. 9 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

แปลงที่ทำการเกษตรก่อนหน้านี้ในการทำนามีการใช้สารเคมี จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการใช้สารเคมี อยู่ ในแปลงเกษตรนอกโครงการ บริเวณบ้านมีพื้นที่กว้างมาก มีไม้ผลและไม้ยืนต้นมากหลากหลายชนิดด้วยกัน เช่น มะม่วง หมาก ละมุด ฝรั่ง กล้วย ฯลฯ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแทน จรัจใส
บุคคลที่ติดต่อ
นายแทน  จรัจใส  
 
ที่อยู่ 1 ม. 9 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

เดิมครอบครัวนายแทน ในบริเวณบ้านไม่มีการทำกิจกรรมใดเลย นอกจากนี้หลังบ้านมีการปลุกไม้ผล มีโรงเรือนเลี้ยงหมู แต่เป็ด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายฮวด งามแฉล้ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายฮวด  งามแฉล้ม  
 
ที่อยู่ 130 ม. 12 ต. ทมอ อ. .ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

เดิมครอบครัวของนายฮวด มีการทำเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมีมีการทำนาแบบเชิงเดี่ยวในบริเวณบ้านมีพื้นที่น้อย แต่ก็ยังมีไม้ผลและไม้ยืนต้นหลายชนิด มีการปลูกพืชสมุนไพร ปลูกผักสวนครัว มีบ่อเลี้ยงปลา เล็กๆ ใช้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายรุ่งโรจน์ ขจัดโรคา
บุคคลที่ติดต่อ
นายรุ่งโรจน์  ขจัดโรคา  
 
ที่อยู่ 83/2 ม. 12 ต. ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

นายรุ่งโรจน์ ได้ทำการเกษตรก่อนหน้านี้ มีการทำนาเกษตรอินทรีย์มาก่อนแล้ว แต่ในบริเวณรอบๆ บ้านไม่มีการทำกิจกรรมใดเลยนอกจากหลังบ้านมีการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นพืชสมุนไพรบางเล็กน้อย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายทองมา เปรียบยิ่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองมา  เปรียบยิ่ง  
 
ที่อยู่ 20 ม. 12 ต. - อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

นายทองมาได้ทำการเกษตรก่อนหน้านี้ มีการทำนาเกษตรอินทรีย์มาก่อนแล้ว แต่ในบริเวณรอบๆ บ้านยังมีการปลูกไม้ผล เช่น กระท้อน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางกัญญา แก้วแฉล้ม
บุคคลที่ติดต่อ
กัญญา  แก้วแฉล้ม  
 
ที่อยู่ 2 ม. 12 ต. .ทมอ อ. .ทมอ จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนางกัญญา มีการทำนาอย่างเดียว ระบบการผลิตยังมีการในสารเคมีมีการปลูกผักส...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางสุเรียน คุ้มแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุเรียน  คุ้มแก้ว  
 
ที่อยู่ 25 ม. 14 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวนางสุเรียน มีการทำการเกษตรแต่ก็ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมี หลังจากเก็บเกี่ยวไม่มีการทำกิจกรรมใดๆเลย พอถึงฤดูทำนา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายทิตย์ หมายเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายทิตย์  หมายเจริญ  
 
ที่อยู่ 28 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ก่อนเข้าโครงการครอบครัวนายทิตย์ บริเวณบ้าน มีการปลูกไม้ผลรอบๆ เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะขาม กระท้อน ฯลฯ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่และโรงเรือนเลี้ยงวัวอยู่ด้านข้างบ้าน ระบบการผลิตในแปลงเกษตร ยังไม่มีการทำกิจกรรมใด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายมูล ใสแจ่ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายมูล  ใสแจ่ม  
 
ที่อยู่ 47/2 ม. - ต. .ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ก่อนเข้าโครงการครอบครัวนายมูล บริเวณบ้าน มีการปลูกๆไม้ผลรอบๆ เช่นมะม่วง ฝรั่ง มะขาม ฯลฯ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ และโรงเรือนเลี้ยงวัวอยู่ด้านหน้าบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางสาวสมพร ชายเพชร
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวสมพร  ชายเพชร  
 
ที่อยู่ 16 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวนางสาวสมพร แปลงเกษตรและที่อาศัยอยู่ติดกัน ส่วนบริเวณบ้านมีการปลูกต้นไม้ มีโรงเรือนเลี้ยงหมู แต่เป็ด ไก่ ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>