ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาคา
บุคคลที่ติดต่อ
ผล  เพชรเกลี้ยง  
 
ที่อยู่ 14 ม. 9 ต. เทพราช อ. สิชล จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
มีเหตุจูงใจมาจากกลุ่มอื่น ๆ ที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  หลักช้างพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
อดุลย์  สิงห์พันธ์  
 
ที่อยู่ 91 ม. 6 ต. .หลักช้าง อ. กิ่งอำเภอช้างกลาง จ. นครศรี 80250
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
เป็นความคิดของชุมชนเพื่อรวมกลุ่มให้มีเงินทุนในการทำกิจกรรมภายในสมาชิกกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านพระหัก
บุคคลที่ติดต่อ
สอิ้ง  ชูเชิด  
 
ที่อยู่ 37 ม. 2 ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
มูลนิธิศุภนิมิตร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านนานอก
บุคคลที่ติดต่อ
สุนีย์  ราชสีห์  
 
ที่อยู่ 723 ม. 8 ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
โดยการแนะนำพัฒนาข...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กล่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าทัพ
บุคคลที่ติดต่อ
นางปิยะรัตน์  ลักษณะปิยะ  
 
ที่อยู่ 2312/2 ม. 15 หมู่บ้าน บ้านนาตง ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านบางแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
คณะกรรมการร่วมกันประสานงาน    
 
ที่อยู่ 008 ม. 1 ต. ท่าขนาน อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
ต้องการให้ชาวบ้านมีการออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามจำเป็นในยามเจ็บไข้ได้ป่ว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านโมคลาน
บุคคลที่ติดต่อ
รัชนีย์  ไชยสิทธ์  
 
ที่อยู่ 62/3 ม. 11 ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำชาวบ้านในชุมชนต้องการที่จะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อออมเงินเพียงเดือนละนิดหน่อย เ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปั้นเขา - หัวสัตว์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 4 ม. 16 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรี 80000
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ ป่า และสัตว์ป่าต้องเกื้อกูลกันและกัน แม้จะมีการออกกฎหมายเพื่อแบ่งประเภทของสัตว์ในช่วง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสาธิตการทําข้าวซ้อมมือ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณชนาวุฒิ  ทิพย์บํารุง  
 
ที่อยู่ 49/1 ม. 2 ต. รามแก้ว อ. หัวไซ จ. นครศรี 80170
เครือข่าย :  กลุ่มวิสาหกรรมชุมชนลุ่มนํ้าปากพนัง     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การทําข้าวซ้อมมือเป็นวิธีผลิตข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่เมื่อมีความเจริญเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่มีเทคโนโลยีใหม่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
บุคคลที่ติดต่อ
คุณนิวัติ  เจริญเดช ,คุณทวี คล้ายด้วง  
 
ที่อยู่ 4 ม. 16 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  ศูนย์เรียนรู้อาชีพ     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากลุ่มนํ้าปากพนังเป็นเมืองที่ยากจน โดยเฉพาะอําเภอเชียงใหญ่ ชาวบ้านมีความยากจนมากพื้นที่เป็นป่าพรู มีนาเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นบ้านร้างเนื่องจากชาวบ้านแถบนั้นไปหางานทํานอกพื้นที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>