ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แปรรูปอาหารและสมุนไพรไทยภูมิปัญญาชาว บ้านหัวหวาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประเทือง  ภักดีกุล  
 
ที่อยู่ 269 ม. 1 ต. หัวหวาย อ. ตาคลี จ. นครสวร 60140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจากกลุ่มสตรีอาสารวมตัวจัดตั้งกลุ่มมี15 คน ต่อมาปี 2545 ได้ตั้งกลุ่มแปรรูปอาหาร และดอกไม้ประดิษฐ์ ปี2546 ทางกลุ่มได้ตั้งกลุ่มแปรรูป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองนมวัว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 58/2 ม. 3 ต. หนองนมวัว อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์จัดตั้งองค์กรวันที่ 15 ม.ค.2539 มีสมาชิก 53 คน มีเงินออมเดือนละ 2,620 บาท ต่อมาปี 2540 มีสมาชิก 71 คน มีเงินออม
เดือนละ 3,540 บาท ต่อมาปี 2541 มีสมาชิก 83 คน มีเงินออมเดือนละ 4,840 บาท ต่อมาปี 2542 มีสมาชิก 100 คน มีเงินออมเดือนละ 6,540 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอแพรพนา (บ้านพนาสวรรค์)
บุคคลที่ติดต่อ
นางสัมฤทธิ์  สีบุญเรือง  
 
ที่อยู่ 200 ม. 8 ต. แม่เปิน อ. กิ่งอำเภอแม่เปิน จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การรวมตัวของกลุ่มสตรี เพื่อนำภูมิปัญญาจากการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ มาทอและจำหน่าย เป็นสินค้าของท้องถิ่น นำมาเพิ่มรายได้ให้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านชุมมะนาว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 91 ม. 8 ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี 2536 เดิมชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินกลาง และได้แยกกลุ่มออกมาเมื่อปี 2543 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านลานสอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประยูร  มีคำทอง  
 
ที่อยู่ 73 ม. 22 ต. แม่เปิน อ. กิ่งอำเภอแม่เปิน จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้กับสมาชิก
และเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเหนือ ม.2
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  ทองจันทึก  
 
ที่อยู่ 120 ม. 2 ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหนือบ้านนา ดำเนินกิจการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยจัดเป็นกองทุนปุ๋ยในหมู่บ้าน และพัฒนาเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเทิดพระเกียรติ72พรรษา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศรี  เพ็งสำฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 38 ม. 11 ต. หนองกลับ อ. หนองบัว จ. นครสวร 60110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านเนินขวาง เป็นหมู่บ้านที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี 2510 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ต่อมามีครอบครัวเเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านหนองระว้า
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 24 ม. 4 ต. นากลาง อ. โกรกพระ จ. นครสวร 60170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2530 โดยแยกกลุ่มมาจากกลุ่มออมทรัพย์หมู่ 1 บ้านนากลาง แยกมา 6 คน และมารับสมาชิกเพิ่มใหม่รวม 30 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองตายาย ม.8
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 111/1 ม. 8 ต. บางประมุง อ. โกรกพระ จ. นครสวร 60170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจักสานในระยะแรกไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล จึงมีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง ต่อมามีนายประมวล ตันสุวรรณ์ เข้ามาช่วย
เมื่อตั้งกลุ่มได้ยังไม่มีทุนสำรองในการซื้อเข่งที่สมาชิกสาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ตะลุกมะไฟ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุด  สำเภา  
 
ที่อยู่ 429 ม. 7 ต. แม่เป็น อ. แม่เป็น จ. นครสวร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ตะลุกมะไฟ ตำบล ห้วยปลิง
อำเภอ แม่ เป็น จังหวัด นครสวรรค์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 245 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>