ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองโคน
บุคคลที่ติดต่อ
นายวีระศักดิ์  ทศพิมพ์  
 
ที่อยู่ 50 ม. 7 ต. หนองสิม อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมที่สมาชิกภายในหมู่บ้านหนองโดนลูกหม่อนเลี้ยงไหม แบบธรรมชาติมีกันแก่ 8-9 รายต่อ หมู่บ้านเลี้ยงเสร็จก็นำไหมมาแปรรูป ทอเป็นโสร่งผ้าชิ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนบ้านไก่นา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมจิตร  แป้นบ้าน  
 
ที่อยู่ 19 ม. 7 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้น และก็จัดกลุ่มกันทั้งหมู่บ้าน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องบริโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของภายในหมู่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้ลดลงจึงจัดกลุ่มเล็ก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านธาราทิพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุตมี  มะสาทานัง  
 
ที่อยู่ 143 ม. 16 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านธาราทิพย์ ม.16 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ปี 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่ม 27 ราย
โดยลงหุ้นๆ ละไม่เกิน 100 บาทต่อหุ้น โดยการบริหารของคณะกรรมการ จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ม มีประธาน เหรัญญิก เลขานุการ รับภาระหน้าที่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโนนหน่อง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพัธน์  ไหลหาโคตร  
 
ที่อยู่ 15 ม. 10 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านโนนหน่อง หมู่ที่ 10 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเหล่าหมากคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางชมชื่น  ยุทธไธสง  
 
ที่อยู่ 66 ม. 2 ต. นาภู อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2541 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์นี้ได้ทีมงานในการจัดตั้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  แสนศรี  
 
ที่อยู่ 44 ม. 17 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เคยตั้งองค์กรแล้วสมัยหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นผลทุนหายกำไรหมด อยู่ประมาณ 2 ปีกว่า แต่บัดนี้ได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ มีชาวบ้านเข้ามาร่วมโครงการ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกุง
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำพอง  ไปแดน  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีกลุ่มสตรีแม่บ้าน 3 คน ที่รวมตัวกันคิดจะจัดตั้ง เพราะว่าได้ไปอบรมที่อื่นเขามาว่าทำอะไรก็หมดทุกอย่าง แล้วพอดีก็นึกขึ้นได้ทำอย่างไร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเดือน  จรรยา  
 
ที่อยู่ 81 ม. 16 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านได้ประชุมประชาชนในหมู่บ้าน จัดตั้งองค์กรผู้จักสานขึ้นปี 47...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสภาบันการเงินกู่น้อย ม.9
บุคคลที่ติดต่อ
นายพรมมา  คำทุย  
 
ที่อยู่ 79 ม. 9 ต. บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ธนาคารหมู่บ้านหรือสถาบันการเงินชุมชนบ้านกู้น้อย มีแรงผลักกดันมาจากความเข็มแข็งของชุมชน ประกอบกับความรับผิดชอบของผู้บริหารทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ หมู่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเตียง  ดงประทีป  
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านแคน ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการสนับสนุนเงินจากองค์การนานาชาติ และเงินจา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>