ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุทัย  ทวยจันทร์  
 
ที่อยู่ ม. 4 หมู่บ้าน บ้านหัวดง ต. สำโรง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อต้นปี 2544 คณะกรรมการ และชาวบ้านได้ประชุมปรึกษาหารือกัน เรื่องการระดมหุ้นเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเรียกชื่อว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านค้าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศรี  โพธิ์รินทร์  
 
ที่อยู่ 24 ม. 11 ต. สำโรง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านขี้เหล็ก หมู่ 11 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม จำนวนประชากร 520 คน 100 หลังคาเรือน ได้ก่อตั้งรวมกลุ่มออกหุ้น จัดตั้งร้านค้าชุมชนขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังปทุม
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองคูณ  ประกำแพง  
 
ที่อยู่ 140 ม. 18 ต. หัวเรือ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ความเป็นมาของกลุ่มออมทรัพย์บ้านวังปทุมหมู่ที่ 18 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ. มหาสารคาม ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำเนียง  จุลศรี  
 
ที่อยู่ 40 ม. 2 ต. โพธิ์ชัย อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านได้ร่วมกันออกทุนครั้งแรกเป็นเงินครัวเรือนละ 10 บาท เพื่อช่วยเหลือกับครอบครัวที่เสียชีวิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการจัดงานตอนนี้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหอกลอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศักดิ์  เมืองแสน  
 
ที่อยู่ 23 ม. 8 ต. หนองสิม อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อก่อนในหมู่บ้านไม่มีการจัดตั้งกลุ่มใดเลย เมื่อได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้ามาให้คำแนะนำการจัดตั้งกลุ่มเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองโคน
บุคคลที่ติดต่อ
นายวีระศักดิ์  ทศพิมพ์  
 
ที่อยู่ 50 ม. 7 ต. หนองสิม อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมที่สมาชิกภายในหมู่บ้านหนองโดนลูกหม่อนเลี้ยงไหม แบบธรรมชาติมีกันแก่ 8-9 รายต่อ หมู่บ้านเลี้ยงเสร็จก็นำไหมมาแปรรูป ทอเป็นโสร่งผ้าชิ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนบ้านไก่นา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมจิตร  แป้นบ้าน  
 
ที่อยู่ 19 ม. 7 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้น และก็จัดกลุ่มกันทั้งหมู่บ้าน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องบริโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของภายในหมู่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้ลดลงจึงจัดกลุ่มเล็ก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านธาราทิพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุตมี  มะสาทานัง  
 
ที่อยู่ 143 ม. 16 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านธาราทิพย์ ม.16 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ปี 2544 ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่ม 27 ราย
โดยลงหุ้นๆ ละไม่เกิน 100 บาทต่อหุ้น โดยการบริหารของคณะกรรมการ จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ม มีประธาน เหรัญญิก เลขานุการ รับภาระหน้าที่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโนนหน่อง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพัธน์  ไหลหาโคตร  
 
ที่อยู่ 15 ม. 10 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านโนนหน่อง หมู่ที่ 10 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเหล่าหมากคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางชมชื่น  ยุทธไธสง  
 
ที่อยู่ 66 ม. 2 ต. นาภู อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2541 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์นี้ได้ทีมงานในการจัดตั้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>