ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กล่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าทัพ
บุคคลที่ติดต่อ
นางปิยะรัตน์  ลักษณะปิยะ  
 
ที่อยู่ 2312/2 ม. 15 หมู่บ้าน บ้านนาตง ต. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านบางแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
คณะกรรมการร่วมกันประสานงาน    
 
ที่อยู่ 008 ม. 1 ต. ท่าขนาน อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
ต้องการให้ชาวบ้านมีการออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามจำเป็นในยามเจ็บไข้ได้ป่ว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านโมคลาน
บุคคลที่ติดต่อ
รัชนีย์  ไชยสิทธ์  
 
ที่อยู่ 62/3 ม. 11 ต. โมคลาน อ. ท่าศาลา จ. นครศรี -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
- เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำชาวบ้านในชุมชนต้องการที่จะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อออมเงินเพียงเดือนละนิดหน่อย เ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปั้นเขา - หัวสัตว์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 4 ม. 16 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรี 80000
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ ป่า และสัตว์ป่าต้องเกื้อกูลกันและกัน แม้จะมีการออกกฎหมายเพื่อแบ่งประเภทของสัตว์ในช่วง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสาธิตการทําข้าวซ้อมมือ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณชนาวุฒิ  ทิพย์บํารุง  
 
ที่อยู่ 49/1 ม. 2 ต. รามแก้ว อ. หัวไซ จ. นครศรี 80170
เครือข่าย :  กลุ่มวิสาหกรรมชุมชนลุ่มนํ้าปากพนัง     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การทําข้าวซ้อมมือเป็นวิธีผลิตข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่เมื่อมีความเจริญเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่มีเทคโนโลยีใหม่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
บุคคลที่ติดต่อ
คุณนิวัติ  เจริญเดช ,คุณทวี คล้ายด้วง  
 
ที่อยู่ 4 ม. 16 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  ศูนย์เรียนรู้อาชีพ     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากลุ่มนํ้าปากพนังเป็นเมืองที่ยากจน โดยเฉพาะอําเภอเชียงใหญ่ ชาวบ้านมีความยากจนมากพื้นที่เป็นป่าพรู มีนาเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นบ้านร้างเนื่องจากชาวบ้านแถบนั้นไปหางานทํานอกพื้นที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทําขนมลา
บุคคลที่ติดต่อ
คุณทวี  คล้ายด้วง  
 
ที่อยู่ 4 ม. 16 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรี -
เครือข่าย :  เครือข่ายศูนย์เรียนรู้อาชีพ     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การทําขนมลา จะทําในช่วงเทศกาลทําบุญเดือน 10 จัดทําเพื่อทําบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้ว มีความเชื่อว่าในช่วงเวลานั้น ประตูยมโลกจะเปิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติคีรีวง
บุคคลที่ติดต่อ
นางอารีย์  สุคนธปฏิภาค  
 
ที่อยู่ 286 ม. 10 ต. กำโลน อ. ลานสภา จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทวี  คงบุรี  
 
ที่อยู่ 25 ม. 5 ต. ปากพูน อ. เมือง จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ผู้ผลิตเส้นขนมจีนสดบ้านไม้เสียบ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเพ็ญศรี  ทองบุญชู  
 
ที่อยู่ 92 ถ.เกาะขันธ์ ม. 2 ต. ชะอวด อ. - จ. นครศรี -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>