ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายนาดิน  เนาว์แก้ว  
 
ที่อยู่ 68 ม. 16 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากแต่ก่อนๆ ที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนนี้เลย แล้วต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้มีนายอำเภอวาปีปทุม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองโจด
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดม  มะธิปิไข  
 
ที่อยู่ 3 ม. 4 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองโจด ม.4 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จัดตั้งขึ้นวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าชุมชนนานา-นาเมือง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสาท  แก้วบุคดา  
 
ที่อยู่ 5 ม. 14 ต. นาข่า อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การทอผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ทำสืบทอดกันมา เพื่อเป็นอาช...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสูง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสนาม  ทุพรม  
 
ที่อยู่ 34 ม. 5 ต. นาข่า อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนบ้านโคกสูงม. 5 เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญในหลายๆด้าน คณะผู้นำ จึงได้มีมติตกลงเป็นเอกฉันท์
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นในหมู่บ้านโคกสูง โดยผู้นำหมู่บ้านในสมัยนั้นคือ นายวัลลภ นาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านนายสอ นาแก้วผ.ช.บ. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโสกยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูเคน  ประมูลจะนัง  
 
ที่อยู่ 76 ม. 15 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นองค์กรที่สนับสนุนคนจนให้มีที...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองขาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัวลี  ไปมา  
 
ที่อยู่ 18 ม. 19 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากประชาคมในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยกลุ่มสตรีแม่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ตกลงกันเป็นเอกฉันท์
ว่าให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อหาอาชีพเสริมในฤดูหลังทำนาของกลุ่มสตรีแม่บ้าน จึงได้จัดหาทุนขึ้นโดยการรวมหุ้นของ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนขม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุริยงค์  พุทไชยสงค์  
 
ที่อยู่ 31 ม. 5 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในคราวจำเป็นร่วมกันจัดตั้งระดมเงินออมทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน และเพื่อเทิดพระเกียรติ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางมณี  ไชยทุม  
 
ที่อยู่ 119 ม. 1 ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
หน่วยงานที่สนับสนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สนับสนุนปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำระดับอำเภอบ้านดอนตูม
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองใบ  พรมรัตน์  
 
ที่อยู่ 3 ม. 5 ต. เหล่า อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มได้จัดตั้งขึ้นมาโดยทางพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนโครงการโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคในโครงการส่งเสริมผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านโนนศรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางเสริม  สุขสันเขต  
 
ที่อยู่ 2 ม. 2 ต. โนนภิบาล อ. แกดำ จ. มหาสาร 44190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยมีสมาชิกกลุ่มรวม 18 คน และได้รับทุนสนับสนุนจาก อบต. เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
ได้จัดซื้ออุปกรณ์ การเรียนดังต่อไปนี้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>