ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  แสนศรี  
 
ที่อยู่ 44 ม. 17 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เคยตั้งองค์กรแล้วสมัยหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นผลทุนหายกำไรหมด อยู่ประมาณ 2 ปีกว่า แต่บัดนี้ได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ มีชาวบ้านเข้ามาร่วมโครงการ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกุง
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำพอง  ไปแดน  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีกลุ่มสตรีแม่บ้าน 3 คน ที่รวมตัวกันคิดจะจัดตั้ง เพราะว่าได้ไปอบรมที่อื่นเขามาว่าทำอะไรก็หมดทุกอย่าง แล้วพอดีก็นึกขึ้นได้ทำอย่างไร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเดือน  จรรยา  
 
ที่อยู่ 81 ม. 16 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านได้ประชุมประชาชนในหมู่บ้าน จัดตั้งองค์กรผู้จักสานขึ้นปี 47...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสภาบันการเงินกู่น้อย ม.9
บุคคลที่ติดต่อ
นายพรมมา  คำทุย  
 
ที่อยู่ 79 ม. 9 ต. บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ธนาคารหมู่บ้านหรือสถาบันการเงินชุมชนบ้านกู้น้อย มีแรงผลักกดันมาจากความเข็มแข็งของชุมชน ประกอบกับความรับผิดชอบของผู้บริหารทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ หมู่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเตียง  ดงประทีป  
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านแคน ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการสนับสนุนเงินจากองค์การนานาชาติ และเงินจา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายนาดิน  เนาว์แก้ว  
 
ที่อยู่ 68 ม. 16 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากแต่ก่อนๆ ที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชนนี้เลย แล้วต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้มีนายอำเภอวาปีปทุม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองโจด
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดม  มะธิปิไข  
 
ที่อยู่ 3 ม. 4 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองโจด ม.4 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จัดตั้งขึ้นวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าชุมชนนานา-นาเมือง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสาท  แก้วบุคดา  
 
ที่อยู่ 5 ม. 14 ต. นาข่า อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การทอผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ทำสืบทอดกันมา เพื่อเป็นอาช...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกสูง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสนาม  ทุพรม  
 
ที่อยู่ 34 ม. 5 ต. นาข่า อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนบ้านโคกสูงม. 5 เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญในหลายๆด้าน คณะผู้นำ จึงได้มีมติตกลงเป็นเอกฉันท์
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นในหมู่บ้านโคกสูง โดยผู้นำหมู่บ้านในสมัยนั้นคือ นายวัลลภ นาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านนายสอ นาแก้วผ.ช.บ. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโสกยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูเคน  ประมูลจะนัง  
 
ที่อยู่ 76 ม. 15 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นองค์กรที่สนับสนุนคนจนให้มีที...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>