ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางคำพลอย  พะวัดทะ  
 
ที่อยู่ 36 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านโนนท่า ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ด้วยกลุ่มแม่บ้าน บ้านโนนท่า หมู่ 4 ต. ราษฎรเจริญ อ. พยัคภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกทั้งหมด 83 คน
เงินสนับสนุนการจัดตั้งได้รับจากพัฒนาชุมชน และรายได้จากการออมประจำเดือนของสมาชิกทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มกู้ยืมไป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเพชร  บุญประถัมภ์  
 
ที่อยู่ 64 ม. 5 ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเดิมทีเป็นกลุ่มกองทุนหมุนเวียนสตรีแม่บ้านก่อตั้งขึ้นเมือวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีเงินสนับสนุน
มาจากอ.บ.ต....
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาบ้านหนองซู
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองใบ  ทิพย์วรรณ์  
 
ที่อยู่ 15 ม. 11 ต. ราษฎร์พัฒนา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีพัฒนาชุมชนเข้ามาชี้แจ้ง ให้คณะกรรมหรือผู้นำชุมชนพร้อมราษฎรในหมู่บ้านเห็นความสำคัญการจัดตั้งกลุ่มต่าง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมหนองจาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางจำปา  ราชวงษา  
 
ที่อยู่ 32 ม. 3 ต. เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กองทุนพัฒนาอาชีพสตรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2544 ทุนบริหาร 84,060 บาท มีสมาชิกกองทุนจำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้านแวงต้อน
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนวย  แสงโทโพธิ์  
 
ที่อยู่ 82 ม. 5 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม และผลักดันโดยหน่วยงานของรัฐและผู้นำชุมชน และที่สำคัญสมาชิกในหมู่บ้าน พร้อมใจกันจะให้กองทุนหมู่บ้านเกิดขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโนนกระยอม
บุคคลที่ติดต่อ
นางอรุณวรรณ์  ชัดไธสง  
 
ที่อยู่ 87 ม. 12 ต. แวงดง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนกระยอม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2542 เริ่มแรกมีสมาชิกทั้งหมด 81 คน มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 145 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางชลดา  อัปมะระกัง  
 
ที่อยู่ 47 ม. 1 ต. หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อออมทรัพย์ และขอเงินส่งเสริมจากประชาสงค์เคราะห์ 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาสังคมอุบล 70,000...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าตอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัวภา  ยั่งยืน  
 
ที่อยู่ บ้านป่าตอง ม. 3 ต. บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าตองเดิมชื่อกลุ่มออมทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อเดือน พ.ศ. 2538 มีเงินก่อตั้งครั้งแรก 20,000 บาท สนับสนุนโดยองค์การนานาชาติ(แพลน)...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองทุ่ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพัด  ประจักกะตา  
 
ที่อยู่ 21 ม. 5 ต. หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2542 กลุ่มได้รับโครงการ กขคง. ที่รัฐบาลให้ทุนหมุนเวียน 28,000 บาท ทำให้กลุ่มมีเงินทุนมากขึ้น สามารถให้สมาชิกกู้ยืมได้ครบทุกคน หลังจากนั้นก็มีสมาชิกในหมู่บ้านมาสมัครเพิ่มขึ้นจาก 40 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น 60 ครัวเรือน จนปัจจุบันนี้มีสมาชิกทั้งหมด 84 ครัวเรือน ได้จัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านขึ้นตั้งแต่วันที่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านโพธิ์ชัย
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเรือง  เสาอีง้อง  
 
ที่อยู่ - ม. 10 ต. ยางสีสุราช อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อปี 2545 เป็นเวลา 4 ปีแล้ว รู้สึกว่ากองทุนหมู่บ้าน พอใช้มีเงินมาช่วยเหลือหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันเป็นเงินหุ้นต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>