ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองขาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัวลี  ไปมา  
 
ที่อยู่ 18 ม. 19 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากประชาคมในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยกลุ่มสตรีแม่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ตกลงกันเป็นเอกฉันท์
ว่าให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อหาอาชีพเสริมในฤดูหลังทำนาของกลุ่มสตรีแม่บ้าน จึงได้จัดหาทุนขึ้นโดยการรวมหุ้นของ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนขม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุริยงค์  พุทไชยสงค์  
 
ที่อยู่ 31 ม. 5 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในคราวจำเป็นร่วมกันจัดตั้งระดมเงินออมทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน และเพื่อเทิดพระเกียรติ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางมณี  ไชยทุม  
 
ที่อยู่ 119 ม. 1 ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
หน่วยงานที่สนับสนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ สนับสนุนปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำระดับอำเภอบ้านดอนตูม
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองใบ  พรมรัตน์  
 
ที่อยู่ 3 ม. 5 ต. เหล่า อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มได้จัดตั้งขึ้นมาโดยทางพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนโครงการโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคในโครงการส่งเสริมผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านโนนศรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางเสริม  สุขสันเขต  
 
ที่อยู่ 2 ม. 2 ต. โนนภิบาล อ. แกดำ จ. มหาสาร 44190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยมีสมาชิกกลุ่มรวม 18 คน และได้รับทุนสนับสนุนจาก อบต. เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
ได้จัดซื้ออุปกรณ์ การเรียนดังต่อไปนี้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางคำพลอย  พะวัดทะ  
 
ที่อยู่ 36 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านโนนท่า ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ด้วยกลุ่มแม่บ้าน บ้านโนนท่า หมู่ 4 ต. ราษฎรเจริญ อ. พยัคภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกทั้งหมด 83 คน
เงินสนับสนุนการจัดตั้งได้รับจากพัฒนาชุมชน และรายได้จากการออมประจำเดือนของสมาชิกทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มกู้ยืมไป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเพชร  บุญประถัมภ์  
 
ที่อยู่ 64 ม. 5 ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเดิมทีเป็นกลุ่มกองทุนหมุนเวียนสตรีแม่บ้านก่อตั้งขึ้นเมือวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีเงินสนับสนุน
มาจากอ.บ.ต....
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาบ้านหนองซู
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองใบ  ทิพย์วรรณ์  
 
ที่อยู่ 15 ม. 11 ต. ราษฎร์พัฒนา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีพัฒนาชุมชนเข้ามาชี้แจ้ง ให้คณะกรรมหรือผู้นำชุมชนพร้อมราษฎรในหมู่บ้านเห็นความสำคัญการจัดตั้งกลุ่มต่าง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมหนองจาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางจำปา  ราชวงษา  
 
ที่อยู่ 32 ม. 3 ต. เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กองทุนพัฒนาอาชีพสตรี จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2544 ทุนบริหาร 84,060 บาท มีสมาชิกกองทุนจำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้านแวงต้อน
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนวย  แสงโทโพธิ์  
 
ที่อยู่ 82 ม. 5 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม และผลักดันโดยหน่วยงานของรัฐและผู้นำชุมชน และที่สำคัญสมาชิกในหมู่บ้าน พร้อมใจกันจะให้กองทุนหมู่บ้านเกิดขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>